Skip to content

DIREKTE
DEMOKRATI

 

Definisjon av ord: demokrati (Wikipedia):

Demokrati (av gresk: demos = folk og kratos = makt) er en styreform som baserer seg på at folket bestemmer hva slags politikk som skal føres.

Beslutningsjevnlikhet: Hensikten til hver og en har samme tyngde når man skal fatte kollektive beslutninger.
Effektivt deltagende: Under hele beslutningsprosessen har hver og en like stor mulighet til å uttrykke sine ønskemål.
Opplyst forståelse: Hver og en skal få tilstrekkelig med tid til å sette seg inn i de spørsmål som skal besluttes.
Kontroll over dagsorden: Folket bestemmer selv hvilke spørsmål som skal eller ikke skal besluttes gjennom kollektiv beslutningsdyktighet.
Inklusjon: Med folket menes alle voksne som lyder lovene, ikke barn eller gjennomreisende. Gjennom en stor del av demokratiets historie var det bare menn, ikke kvinner, som ble betraktet som fullverdige medborgere. Tilsvarende har aldri slaver hatt borgerlige rettigheter. Barn tilkjennes heller ikke alle medborgerlige rettigheter. En mer generell beskrivning er formulert av filosofen Karl Popper. Ifølge Popper skiller et demokratisk samfunn seg fra et ikke-demokratisk (Popper anvender termen «tyranni») ved at det tilbyr midler som de styrte kan avsette de styrende med, og at denne ordning ikke uten videre kan settes ut av spill.

Former for Demokrati

Den opprinnelige form for demokrati var direktedemokrati, hvor beslutningene ble tatt direkte av folket. Denne form for demokrati kjennes stadig i form av bindende folkeavstemminger. Et problem med direkte demokrati er at folkestemningen kan være meget følsom overfor enkeltsaker, og derved kan beslutningene virke meget vilkårlige. Det er også svært ressurskrevende å holde avstemminger i alle saker: Valg må organiseres, og hele befolkningen informeres om hva det er de stemmer over. I noen diskusjoner blir selve demokratibegrepet utvidet til også å omfatte de begrensninger som er innebygget i rettsstatsbegrepet.

Det er ingen tvil om at noen saker engasjerer mer enn andre. Det kan man lese ved antall prosenter i selve valgdeltagelsen! Det er ikke særlig imponerende tall. Sveitserne har meget lang erfaring med den direktedemokratiske valgordning og hva som er forbundet med den tekniske avvikling og de økonomiske kostnader. Der er liten tvil om at velferden har blomstret der nede.

Direktedemokrati