Avstemming

2 innlegg

Saker til avstemming

Representantforslag om å avvikle den urettferdige avkortningen i pensjon for gifte og samboende pensjonister

Folketrygdloven § 3-2 gir i dag avkortning i flere pensjonsytelser, deriblant alderspensjon, uføretrygd og avtalefestet pensjon (AFP). Det gis òg avkortning i grunnpensjon for en som er samboer eller ektefelle med en som har kapitalinntekt eller annen inntekt som overstiger to ganger grunnbeløpet (2 G), eller ved mottak av overgangsstønad etter folketrygdloven §§ 16 eller 17.